Účast na konferencích

1999

 

Olomouc 99 – integrace prostorových dat (7.-9. 9. 1999)

-       příspěvek ve sborníku

-       referát - Digitální geologická data v ČR

 

8. konference uživatelů ESRI a ERDAS (4.-5. 11. 1999)

-       poster - Datový model digitální geologické mapy povodí Žehrovky

 

Seminář – Podrobné geomorfologické mapování pro digitální kartografii (3. 12. 1999)

MU Brno

-       referát  - Digitální geologická data využitelná pro geomorfologická mapování

 

2000

 

18. výroční konference fyzickogeografické sekce ČGS (15. 2. 2000)

-       prezentace mapy vyšších územních správních celků ČR

 

Učebnice zeměpisu devadesátých let (18.-19. 4.2000)

-       Ostravská univerzita, mezinárodní konference

-       referát  - Slepé mapy ve výuce zeměpisu

 

Regionální rozvoj 2000 – konference Pražské-středočeské pobočky ČGS (19.-20. 9. 2000)

-       poster v rámci prezentace doktorských prací – GIS při rekonstrukci geologického podloží severní části Hornomoravského úvalu

 

Reliéf a krajinakonference pořádána Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti, Katedrou geografie PdF MU Brno, Katedrou geografie PřF MU Brno, Ústavem geoniky AV ČR pobočkou  Brno ku příležitosti životního jubilea profesora Demka (27. 9. 2000)

-       poster – Gis při rekonstrukci geologického podloží centra Olomouce

-   abstrakt na webových stránkách – www.geonika.cz/aktuality.html nebo http://www.ped.muni.cz/wgeo/INTERNET/Relakraj.html

 

9. konference uživatelů ESRI a ERDAS (2.- 3. 11. 2000)

-       poster – GIS při rekonstrukci geologického podloží centra Olomouce

 

Seminář – Využití technologie GPS a GIS při podrobném geomorfologickém mapování

(1. 12. 2000), Katedra Geografie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

-       referát  - Možnosti využití GPS pro přípravu dat ke generaci DEM

 

2001

 

GIS…Ostrava 2001 – 8. Ročník konference s mezinárodní účastí (21.- 24. 1. 2001)

-       referát - DMR při rekonstrukci geologického podloží: od dat k vizualizaci

-       sborník

 

Úloha kartografie v geoinformační společnosti – 14. kartografická konference

(11.-13. 9. 2001), Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd

-       referát – Modely barev v koncepci značkového klíče tematických map

-       sborník

-       poster

 

Česká geografie v období rozvoje informačních technologií– 14. výroční konference ČGS

(25.-27. 9. 2001), Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta

-       referát – Modely barev v koncepci značkového klíče tematických map

-       sborník

-       poster  – Sedlák, P.: Modely barev v koncepci značkového klíče tematických map

 

Seminář – Sběr a aktualizace GIS s využitím GPS (4. 10. 2001)

Arcdata Praha, s. r.o., Trimble, Česká zemědělská univerzita

 

10. konference uživatelů ESRI a ERDAS (3.- 4.11. 2001)

-       poster - Modely barev při tvorbě tematických map Austrálie

                -  Využití GPS a GIS při podrobném geomorfologickém mapování    

 (výsleky posterove sekce jsou na adrese                 http://atlas.arcdata.cz/arcdata/start.html?akce/akce_uvod/akce_konf10)

 

Seminář pro pracovníky pracovních úřadů na VŠB Ostrava (28.11. 2001)

-       přednáška – Základy tvorby tematických map 

 

2002

 

Seminář – Stav geomorfologickýcg výzkumů v roce 2002 (10.-11. 6. 2002)

-       MU Brno, Katedra geografie, Jihomoravská pobočka ČGS, Ústav geoniky, Česká asociace geomorgologů

 

Evropská integrace - česká společnost a krajina – XX. jubilejní sjezd ČGS

(28.-30. 9. 2002), Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra geografie PdF

-       referát – Interpretace snímku Landsat TM pro tvorbu map kvartérních sedimentů

-       sborník

-       poster – Husáková, T., Kaminská, E., Šafaříková, S., Sedlák, P.: Digitální prezentace Národní přírodní rezervace Praděd   

 

Slovensko a integrujúca sa Europa – XIII. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti

(10.-13. 9. 2002), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie FPV UKF

-       referát - Kvarterní sedimenty zjistitelné metodami dálkového průzkumu Země

-       sborník

 

11. konference uživatelů ESRI a ERDAS (24.- 25.10. 2002)

-       poster - KAVES - Katalog vybraných skriptů a extenzí pro ArcView GIS 3.1

 

2003

 

GIS…Ostrava 2003 – 10. Ročník konference s mezinárodní účastí (27.1.- 29.1. 2003)

-       účast na semináři Data vysokého rozlišení DPZ (Halounová)

 

20. fyzicko-geografická konference (11.-12.2. 2003)

-       Masarykova Univerzita v Brně

-        referát - Detekce kvartérních sedimentů metodami DPZ

-       sborník

 

Seminář – Nabídka pro vysoké školy firem ESRI  a ERDAS (14. 2. 2003)

-       Arcdata Praha, s. r.o., Univerzita Pardubice

 

Mezinárodní seminář Geomorfologie ´03  v Nečtinech (22.-23. 4. 2003)

-       Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, ČAG

-       referát -  Typy zvětrávání v průlomovém údolí Labe

-       sborník

 

Symposium Remote Sensing of Urban Area (26.-29.6. 2003)

-       Univerzity of Regensburg, Germany

-       sborník – Spatialmtemporal changes og land use in postcommunist towns with remote sensing data – case study of Olomouc city

 

12. konference uživatelů ESRI a ERDAS (30.- 31.10. 2003)

-       poster – Slepé mapy v prostředí ArcView GIS 3.1

 

Seminář – Družicová data s velmi vysokým rozlišením a jejich aplikace (6.11. 2003)

-       GISAT s.r.o., Praha, Hotel Olympik

 

2004

 

GIS… Ostrava 2004 – 11. ročník – Mezinárodní sympozium (26.1.- 28.1. 2004)

-       referát – Zjišťování změn ve využití země města Olomouce pomocí DPZ

-       sborník na CD

-       účast na semináři Radarová data v DPZ (Halounová)

-       účast na semináři Interpolace prostorových dat (Horák)

 

Seminář – Nabídka pro vysoké školy firem ESRI  a ERDAS (9. 2. 2004)

-     Arcdata Praha, s. r.o., Univerzita Pardubice

 

Setkání uživatelů systému Idrsisi na MZLU v Brně (5. 3. 2004)

-       referát – Výuka systému Idrisi na PřF UP v Olomouci

 

Mezinárodní seminář Geomorfologie ´04  v Peci pod Sněžkou (26.-28. 4. 2004)

-       Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ČAG

-       referát -  Temporální analýza vývoje vybraných antropogenních tvarů v okolí Žulové a Vápenné

-       sborník

 

Konference GIS Seč 2004 - GIS ve veřejné správě (9.-11. 6. 2004)

-       referát - Detekce těžebních tvarů reliéfu v okolí Žulové a Vápenné pomocí DPZ

-       sborník abstraktu a CD-ROM

 

Konference Bydlení – nové formy a dimenze (23.-24. 6. 2004)

-       Univerzita Palackého v Olomouci

-       referát – Data dálkového průzkumu Země při zachycení změn na okrajích velkých měst (problematika rezidenčních funkcí, case study Olomouc)

-       sborník

 

Mezinárodní geografická konference – Geografie a proměny poznání geografické reality

(30.-31. 8. 2004)

-       Ostravská univerzita

-       referát – Družicová data při monitoringu změn využití země města Olomouce

-       sborník

 

Fourth European GIS Education Seminar (2.-5. 9. 2004)

-     Villach, Austria

-       sborník - The GIS Education for the Government in the Czech Republic

 

Konference GeoForum CS 2004 (5. 10. 2004)

-     Brno

 

Mezinárodní geografická konferrence – Stredoeurópský priestor – geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja (6.-7. 10. 2004)

-       Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja

-       referát – Inventarizace vybraných těžebních tvarů reliéfu prostředky DPZ

 

13. konference uživatelů ESRI a ERDAS (4.-5.11. 2004)

-    poster –Využití ArcView Image Analysis ve výuce na Katedře geoinformatiky   
     Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ (8.12. 2004)

-   Katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT a Společnost pro fotogrammetrii a 
     DPZ

 

2005

 

14. konference uživatelů ESRI a ERDAS (2.-3.11. 2005)

-    poster – Vizualizace geologických informací severní části Hornomoravského úvalu

     (poster obsadil 11. – 15. místi v hodnocení publika z 32 soutěžních posterů)

 

2006

 

Mezinárodní semináře Stav geomorfologických výzkumu v roce 2006 (10.-12. 4. 2006)

-       referát -  Spektrální indexy v geologickém výzkumu

-       Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

-       sborník

 

Česká geografie v evropském prostoru (30. 8.-2. 9. 2006)

-       XXI. sjezd české geografické společnosti

-       Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice

-       referát Využití spektrálních indexů při geologické mapování

-       sborník

 

15. konference uživatelů ESRI a ERDAS (1.-2.11. 2006)

-    poster – Využití technologie ESRI při rekonstrukci podloží severní části 
     Hornomoravského úvalu

     (poster obsadil 2. místo v hodnocení odborné poroty i hodnocení účastníků
      konference z 42 soutěžních posterů)

 

2007

 

IMEA 2007 (21. - 22. 5. 2007)

-    doktorandská konference

-    Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Fakulta informatiky a managementu
     Univerzity Hradec Králové a Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci

-    vedoucí informatické sekce

 

 

16. konferencí GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR (7.-8. 11. 2007)

-    poster – Výuka technologie ESRI na Ústavu systémového inženýrství Univerzity 
     Pardubice (poster obsadil 40.-41. místo v hodnocení odborné poroty a hodnocení účastníků
     konference z 48 soutěžních posterů)

 

2008

 

Doktorandi sobě (28. 2. 2008)

-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

-       referát Výuka geoinformatiky na Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

-       člen organizačního výboru

-       vedoucí sekce Moje pracoviště

 

Druhý kartografický den (29. 2. 2008)

-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

-       pasivní účast

 

Internet ve státní správě (7.-8. 4. 2008)

-          Triáda, Hradec Králové

-       pasivní účast

 

Geografické dny Liberec (25.-29. 8. 2008)

-       Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

-       referát Kartografická prezentace kulturního dědictví

-       sborník abstraktů

-       sborník příspěvků

 

Veřejná správa 2008 (1.-2. 9. 2008)

-       Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

-       sborník abstraktů – příspěvek Vizualizace kulturního dědictví

-       sborník příspěvků na CD – příspěvek Vizualizace kulturního dědictví

 

17. konferencí GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR (23.-24. 10. 2008)

-       Praha, Kongresové centrum

-       pasivní účast

 

2009

 

Informatika 2009 (19. – 21. 1. 2009)

-       Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, Luhačovice

-       sborník příspěvků

 

Třetí kartografický den (27. 2. 2009)

-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

-       pasivní účast

 

10. seminář uživatelů IDRISI (3. 4. 2009)

-       Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

-       sborník příspěvků - Systém Idrisi ve výuce geoinformačních technologií na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

 

50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (10.-11. 6. 2009)

-       Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci

-       poster

 

Změny v globální ekonomice a její dopady na hospodářství ČR (23. 9. 2009)

-       Univerzita Pardubice, FES

-       sborník příspěvků - Geoinformation technologies help to identify Movement Barriers for Physically Impaired People

 

18. kartografická konference (30.9. – 2.10. 2009)

-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

-       poster - Výuka geoinformačních technologií na Faklutě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

-       sborník abstraktů - Nové přístupy v hodnocení a testování map

 

9th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS ’09)

(17-19. 10. 2009)

-       Univesity of Genova, Genova, Italy

-       sborník příspěvků - Identification of Movement Barriers for Physically Impaired People in the City Environment by means of Spatial Analyses

 

18. konferencí GIS ESRI(21.-22. 10. 2009)

-       ARCDATA PRAHA s. r. o., Praha

-       poster - Společné projekty Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana Krajského úřadu Pardubického kraje řešené s využitím technologie ESRI (poster obsadil 18. místo v hodnocení účastníků konference z 26 soutěžních posterů)

 

2010

 

Informatika 2010 (18.-20. 1. 2010)

-       Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, Luhačovice

-       sborník příspěvků

 

Čtvrtý kartografický den (26. 2. 2010)

-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

-       pasivní účast

 

International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS)  (15-17. 9. 2010)
-     Malta

-       sborník příspěvků

-       referát: The use of modelling tools for modelling of spatial analysis to identify high-risk places  in barrier-free environment

 

19. konferencí GIS ESRI (9.-10. 11. 2011)

-       ARCDATA PRAHA s. r. o., Praha

-       pasivní účast

 

2011

 

Pátý kartografický den (25. 2. 2011)

-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

-       pasivní účast

 

11th WSEAS International Conference in on Applied Informatics and Communications (AIC 11) (23.-25. 8. 2011)

-       Florencie, Italie

-       sborník příspěvků

-       referát: Definition of Contributions of Geographic Information Systems for Solving Barrier-free Environment Issues

 

20. konferencí GIS ESRI (8.-9. 11. 2011)

-       ARCDATA PRAHA s. r. o., Praha

-       pasivní účast

 

2012

 

Šestý kartografický den (25. 2. 2011)
-       Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

-       pasivní účast

 21. konferencí GIS ESRI (24.-25. 10. 2012)
-  
ARCDATA PRAHA s. r. o., Praha
-     pasivní účast

2013

Sedmý  kartografický den (22. 2. 2013)
-   Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
-  pasivní účast

Aspekty vizualizace v kartografii (21. 2. 2013)
-  Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
-  pasivní účast

4th European Conference of Computer Science (ECCS '13) (29.-31. 10. 2013)
-  Paříž, Francie
-  sborník příspěvků
-  referát: Process Modeling in Testing and Evaluation of Cartographic Products Usability

22. konferencí GIS ESRI (12.-14. 11. 2013)
-  ARCDATA PRAHA s. r. o., Praha
-  poster: EMS/Copernicus pro podporu cvičení RESTART 2013

2014

Teambuilding jako nástroj motivace pracovníků v geoinformatice a kartografii (16.-18. 1. 2014)
-  Katedra geoinformatiky, PřF UP, NeoCartoLink
-  Janov nad Nisou
-  pasivní účast

GIS Ostrava 2014 (27.-28. 1. 2014)
-   VŠB-TUO, Ostrava
-   prezentace příspěvku: Non Rush Mode pro RESTART 2013

18th International Conference Current Trends in Public Sector Research
(16. – 17. 1. 2014, Šlapanice, Česká republika)
-   Masarykova univerzita v Brně
-   příspěvek ve sborníku

Cartocon 2014 (16. – 17. 1. 2014, Šlapanice, Česká republika)
-   Katedra geoinformatiky, PřF UP, NeoCartoLink
-   příspěvek ve sborníku

DIVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics Conference proceedings (5. – 7. 5. 2014, Štúrovo, Slovensko)
-   příspěvek ve sborníku