Vedení závěrečných prací

Obhájené diplomové práce
Informační systém Městské památkové rezervace Olomouc v prostředí GIS (2002)
Soubor slepých map pro základní a střední školy (2003)
Fotbalový atlas České republiky (2003)
Atlas míst konání olympijských her (2005)
Vybrané geologické hyperspektralní analýzy (2005)
Modelace podloží křídových sedimentů oblasti strážského bloku severočeské křídy (2005)
Spektrální indexy ve fyzickogeografickém a geologickém výzkumu (2006)
Algoritmy zpracování obrazu použitelné pro výzkum krajiny narušené těžbou a zpracováním
nerostných surovin (2006)
Využití stereoskopické dvojice snímků ve fyzické geografii a geologii (2007)
Detekce tepelného znečištění pomocí materiálů DPZ (2008)
Využití distančních dat při monitoringu sněhové pokrývky (2008)
Temporální analýza využití země v okolí vybraných těžebních prostor na Sokolovsku (2008)
Soubor družicových map vybraných objektů dopadu lidské činnosti na krajinu v ČR (2008)
Kartografická prezentace kulturního dědictví (2008) (cena rektora II. stupně)
Zhodnocení využití distančních dat ve státní správě na příkladu Pardubického kraje (2008)
Prostorové analýzy pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené (2008)
Mapa centra města Pardubice pro osoby se sníženou schopností pohybu (2008)
Analýza dopravní dostupnosti Pardubické krajské nemocnice (2008)
Využití GIS při srovnávací analýze hnízdního prostředí čápa černého a čápa bílého (2008)
Inventarizace neregistrovaných objektů kulturního dědictví (2008)
Analýza rizika šíření kalamitních komárů v okolí vybraných líhnišť v Olomouckém kraji (2009)
Využití technologie GIS při monitoringu turistických stezek v CHKO Broumovsko (2009)
Modelování vybraných objektů Univerzity Pardubice pomocí Google SketchUp (2009)
Testování a hodnocení použitelnosti vybraných turistických analogových map (2009)
(cena rektora II. stupně)
Databáze bodů zájmu bezbariérovosti Dvora Králové nad Labem (2010)
Tvorba souboru map bezbariérovosti Dvora Králové nad Labem (2010)
Vizualizace bezbariérovosti Dvora Králové nad Labem prostřednictvím interaktivní webové aplikace (2010)
Návrh poznávacích tras pro tělesně postižené ve Dvoře Králové nad Labem (2010)
Sběr dat prostřednictvím softwaru ArcPad (2010)
Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany (2010)
Soubor příkladů pro ArcGIS Desktop (2010)
3D vizualizace pro tělesně postižené (2011)
Síťové analýzy při řešení úloh pro bezbariérovost (2011)
Využití digitálního modelu reliéfu při řešení úloh pro bezbariérovost (2011)
Aplikace mapové algebry při řešení bezbariérových problémů města (2011)
Vizualizace šíření radiolokačního signálu v okolí Letiště Pardubice s využitím GIS (2012)
Testování a hodnocení použitelnosti vodáckých analogových map (2012)
Heuristické hodnocení použitelnosti vybraných turistických analogových (2012)
Využití dat z mobilního mapování v bezbariérovosti (2012)

Obhájené bakalářské práce
Digitální prezentace geomorfologických a geologických jevů Národní přírodní rezervace Praděd (2001)
Digitální prezentace vybraných objektů rekreace Národní přírodní rezervace Praděd (2001)
Digitální prezentace vybraných objektů biogeografie Národní přírodní rezervace Praděd (2001)
Katalog vybraných extenzí a skriptů pro ArcView GIS v. 3.1 (2002)
Informační systém vybraného přírodního parku Olomouckého kraje (2002)
Zhodnocení tvorby tematických map v prostředí ArcView v 3.1 a GeoMedia 4.0 (2002)
Interaktivní   geologická mapa severní části Hornomoravského úvalu (2004)
Využití technologie DPZ při monitoringu dynamiky rozvoje města Olomouce (2004)
Informační systém vybraných horolezeckých terénů (2004)
Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ (2004)
Detekce antropogenních tvarů reliéfu v okolí Žulové a Vápenné za pomocí materiálů DPZ (2004)
Město Olomouc v 3D prostředí (2004)
Soubor úloh digitálního zpracování obrazu pro Idrisi32 RealeseTwo (2005)
Multimediální učebnice systému Idrisi32 RealeseTwo (2005)
Turistické a naučné stezky v CHKO Bílé Karpaty (interaktivní mapa) (2005)
Významné objekty krajiny olomouckého kraje na družicových snímcích (soubor družicových map) (2005)
Srovnání nástrojů DZO systémů IDRISI a ENVI při zpracování snímků Olomouckého kraje (2005)
Detekce těžebních tvarů v okolí Nákla za pomocí materiálů DPZ (2005)
Sledování změn vybraných vodních toků města Olomouce na leteckých snímcích (2005)
Významné objekty krajiny olomouckého kraje na družicových snímcích (soubor družicových map)  (2006)
Využití technologie GIS pro stanovení preference hnízdního prostředí čápa černého (2006)
Kompatibilita a existence digitálních dat v českém pohraničí (2006)
Využitelnost dat z projektu GLOBE pro implementaci GIS do škol (2006)
Multimediální encyklopedie DPZ a DZO (2006)
Turistické a naučné stezky v CHKO Bílé Karpaty (interaktivní mapa) (2007)
Radarová data při studiu geologických jevů (2007)
Dostupné spektrální knihovny a jejich využití v geologii (2007)
Mapa vegetačních biotopů (NP Katon-Karagaj, Altaj, východní Kazachstán) (2007)
Kartografický projekt atlasu obyvatelstva Pardubického kraje (2008)
Temporální analýza vývoje krajiny v okolí obce Lázně Bohdaneč  (2008)
Kartografické vyjadřovací prostředky v prostředí ArcGIS 9.1 (2008)
Kartografická prezentace restauračních zařízení v centru města Pardubice (2008)
GPS průvodce po městě Pardubice a jeho okolí (2009)
Porovnání vybraných softwarových produktů pro pořizování územně analytický podkladů (2009)
Kartografická prezentace hipoturistiky (2009)
Využití leteckých snímků pro analýzu vývoje krajiny v okolí obce Staré Jesenčany (2009)
Atlas obyvatelstva okresu Pardubice (2009)
Prezentace prostorové informace v pojišťovnictví (2009)
Soubor příkladů zpracování obrazu v extenzi Image Analysis programu ArcGIS (2010)
Soubor příkladů pro práci s GPSMAP 60CSx (2010)
Využití leteckých snímků pro analýzu vývoje krajiny v okolí obce Staré Jesenčany (2010)
Návrh databáze pro ukládání prostorových dat o bezbariérovosti (2010)
Současná kartografická tvorba pro osoby se sníženou schopností pohybu (2011)
Hodnocení dostupných digitálních dat pro tvorbu map pro tělesně postižené (2011)
Soubor typových situací řešených v prostředí GIS pro Hasičský záchranný sbor (2011)